Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

Analyse enquête Bouw- en Woningtoezicht over kwaliteit toezicht en bouw

Beeld: Panasonic

Op 16 oktober was er een item op EenVandaag over de kwaliteit van het toezicht en de kwaliteit van de bouw. Dit naar aanleiding van de enquête die door EenVandaag is gehouden in samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. In de uitzending zowel op Radio1 als in het TV programma van EenVandaag is verslag gedaan van de uitkomsten van deze enquête. Een analyse van de enquête door Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, gaat dieper in op de beantwoording door de ruim 360 respondenten.

Het algemene beeld onder de BWT-ers die de enquête hebben ingevuld is, dat er zowel door henzelf alsook door de private partijen (opdrachtgever, aannemer) onvoldoende toezicht plaatsvindt op de bouw om te kunnen waarborgen dat er geheel volgens de regelgeving wordt gebouwd. Aangegeven is dat dit toezicht volgens hen meer dan nodig is. De versnippering, het gebrek aan voldoende vakmensen, en vooral het gebrek aan kennis van de wet- en regelgeving op de bouwplaats maken het, dat de bouw ondermaats presteert. Een aantal keren is aangegeven dat de hoofdaannemer alleen nog maar functioneert als uitzendbaas voor ZZP-ers waarbij de uitvoerder op de bouw geen overzicht en kennis heeft van de kunde en achtergronden van de ingeschakelde ZZP-ers.
 
Het Bouw- en Woningtoezicht komt in ontwerp en uitvoering nog veel te veel fouten tegen, en dit lijkt alleen maar weer toe te nemen. Aangegeven is dat in de praktijk te vaak wordt afgeweken van de vergunning, waardoor het maar de vraag is of de uitvoering dezelfde kwaliteit heeft als dat op de tekening en berekeningen is aangegeven.  Regelmatig wordt een bouwwerk stilgelegd, maar veel vaker nog wordt er bij het toetsen van de bouwaanvraag en het toezicht tijdens de uitvoering door BWT ingegrepen, waarbij er moet worden aangepast, hersteld of dat onderdelen van de bouw zelfs opnieuw moeten worden uitgevoerd.
 
De BWT-er geeft aan dat er bij veel gemeenten in de tijd van de bouwcrisis, en de aanloop naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, te veel is bezuinigd op het Bouw- en Woningtoezicht. Hierdoor kan er ook met prioritering van de meest belangrijke risico’s onvoldoende formatie voor het adequaat uitvoeren van alle taken worden ingezet. Nu de economie weer enorm is aangetrokken, en de bouw in uitvoering erg onder druk staat doordat er te veel met te weinig (deskundig) personeel wordt uitgevoerd, zou er juist meer moeten worden toegezien op naleving van wet- en regelgeving. Er wordt aangegeven dat er momenteel wel weer wordt geïnvesteerd in het BWT, maar dat vacatures niet kunnen worden ingevuld door voldoende capabel personeel. Ook bij detacheringsbureaus kunnen gemeenten geen personeel meer vinden.
 
Vooral het ontbreken aan goede regie op de bouwplaats. Te weinig oog voor kwaliteit op de bouw zelf en het onder druk staan van de bouw om op tijd voor een zo laag mogelijke prijs te bouwen, zijn volgens de respondenten de oorzaak van het toenemende aantal fouten, en de daaruit volgende incidenten op de bouw. De BWT-ers maken zelf niet zo heel veel Arbo gerelateerde incidenten mee, maar die zijn er wel veel te veel. Dat blijkt ook wel uit het aantal slachtoffers en gewonden op de bouw die ook nog steeds lijken toe te nemen.
 
Om bovengenoemde redenen hebben de respondenten nog onvoldoende vertrouwen dat de kwaliteit van de bouw zal toenemen door de komst van de private kwaliteitsborger. Dit omdat naar de mening van de respondenten het probleem vooral ligt in de mensen die de bouw uitvoeren. De private kwaliteitsborger zal ook slechts steekproefsgewijs op de bouw aanwezig zijn, niet anders dan de BWT-er waardoor hier niet veel in zal veranderen.  Daarnaast is er onvoldende vertrouwen in de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger in het voorgestelde stelsel, aangezien deze moet worden betaald door de opdrachtgever, die vaak andere prioriteiten heeft zoals op tijd opleveren voor een zo laag mogelijke prijs. Wel geeft de BWT-er aan dat er wel iets moet gebeuren Ook het huidige systeem met Bouw- en Woningtoezicht is over datum, zo geven sommigen aan. Men geeft aan dat de focus te veel ligt op het juridische document (de bouwvergunning) en er te weinig focus ligt op het toezicht en de gerealiseerde kwaliteit.
Daarnaast is te lang niet meer in het BWT geïnvesteerd, en heeft het onvoldoende politieke aandacht. Door uitstroom van ervaren en deskundige BWT-ers staat ook binnen het BWT het kennisniveau onder druk. Er is wel weer aanwas, maar veel gemeenten vullen vacatures nog niet vast in omdat zij nog steeds in afwachting zijn op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met andere woorden; de sloopvergunning voor het huis Bouw- en Woningtoezicht is al te lang geleden aangevraagd, en dan ga je niet meer investeren in een nieuw dak op dat huis dat over een paar jaar zal worden gesloopt.
 
Een andere reden waarom er onvoldoende vertrouwen is in de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat ook, als dit private toezicht intensiever wordt, dit met nog meer mensen dient te gebeuren. En juist deze mensen, met voldoende kennis van technische Wet- en regelgeving zijn er gewoonweg niet. En als bij de invoering van de wet deze capaciteit al onder druk komt te staan is dit geen goede ontwikkeling voor het verbeteren van de kwaliteit in de bouw.
 
De gemiddelde BWT-er maakt zich dus zorgen over de kwaliteit van de nieuwbouw, maar ook over de kwaliteit van de bestaande voorraad die steeds ouder wordt. Incidenten, zoals de afgelopen tijd zijn gebeurd, verwacht men vaker als er niet meer wordt geïnvesteerd in kennis, kunde en toezicht op de bouw.

Links

Lees verder bij BWTInfo

Bron: 
BWTinfo
Categorieën: 
Dossiers: 
Procesfase: 
Voorbereiding, Uitwerking, Uitvoering/Realisatie, Regelgeving, Bouwaanvraag, Ontwerp
Doelgroep: 
Plantoetser, Projectontwikkelaar, Opdrachtgever, Juridisch adviseur/jurist/advocaat, Adviseur BWT, Adviseur, Architect/ontwerper, Beleidsmedewerker, Gemeentebestuurder, Constructeur, Aannemer