THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Hoogteverschillen toegankelijkheidssector en aansluitend terrein - Verbeelding Bouwbesluit

Het eerste lid waarborgt dat een rolstoelgebruiker vanuit ieder punt in een toegankelijkheidssector zelfstandig het aansluitende terrein kan bereiken. Dit geldt voor alle gebruiksfuncties met een toegankelijkheidssector. Om aan het eerste lid te voldoen is het nodig dat er ten minste één route is die...

Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied - Verbeelding Bouwbesluit

Bij ministeriële regeling kunnen met het oog op het voorkomen of beperken van de gevolgen van een van buiten het bouwwerk komende brand, ontploffing of drukgolf voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied. Uit het opschrift van afdeling 2.17 en het...

Luchtvaartlawaai - Verbeelding Bouwbesluit

Geluidwering bij luchtvaartlawaai In artikel 3.4 is aangegeven hoe moet worden omgegaan met een gebruiksfunctie die in een beperkingengebied als bedoeld in de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart ligt. In een beperkingengebied gelden in verband met de nabijheid van een luchthaven ruimtelijke beperkingen...

Grenswaarde sterkte bij brand - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel bevat de eisen inzake de tijdsduur van bezwijken van bouwconstructies in het geval van brand. Uitgangspunt hierbij is dat het sub- of brandcompartiment waarin een brand heerst mag bezwijken, zolang dit binnen een bepaalde tijdsduur maar niet leidt tot het bezwijken van bouwconstructies buiten...

WBDBO van een subBC en een BsubBC - Verbeelding Bouwbesluit

De scheidingsconstructies moeten daarom voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en rook in voldoende mate tegenhouden. In het eerste lid is bepaald dat de weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment ten minste...

Ligging subBC en BsubBC - Verbeelding Bouwbesluit

Het eerste lid bepaalt dat een brandcompartiment moet worden ingedeeld in subbrandcompartimenten of in verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert. Dit betekent dat alle in een brandcompartiment gelegen gebruiksgebieden met de daarin gelegen ruimten, in een subbrandcompartiment moeten liggen....

Schacht, koker of kanaal - Verbeelding Bouwbesluit

Uit artikel 2.82 volgt dat een grote, voor personen betreedbare schacht in de regel in een brandcompartiment moet liggen. Daarbij geldt de in artikel 2.84 bedoelde WBDBO tussen het brandcompartiment waarin de schacht ligt en een ander brandcompartiment. Bij een in een schacht, koker of kanaal aangebrachte...

Inrichting vluchtroute - Verbeelding Bouwbesluit

Het eerste lid regelt de compartimentering (vergelijkbaar met de 30 minuten rookwerende deuren in Bouwbesluit 2003) in de besloten ruimten waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert door het voorschrijven van brand- en rookscheidingen tussen in de vluchtrichting op elkaar aansluitende...

Extra beschermde vluchtroute (EBVr) - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel geeft aan wanneer een enkele vluchtroute extra beschermd moet zijn. Een extra beschermde vluchtroute ligt per definitie niet in een brandcompartiment. Het doel van een extra beschermde vluchtroute is het veilig kunnen vluchten buiten een brandcompartiment. Uiteraard zou dit doel ook kunnen...

Vluchtroute (Vr) - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel regelt het verloop van een vluchtroute en de maximale lengte van die route binnen een subbrandcompartiment. Het eerste lid geeft aan dat op elk willekeurig punt in een bouwwerk een vluchtroute begint die voert naar het aansluitende terrein en eindigt bij de openbare weg. Een vluchtroute mag...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 12