THEMA'S
SERVICE & ADVIES

Brandmeldinstallatie kantoorgebouw

Datum:06-02-2020

Is in een kantoorgebouw met twee bouwlagen (hoogste vloer kantoorfunctie ligt op 3,5 m boven het meetniveau) met een totale gebruiksoppervlakte van 950 m² een brandmeldinstallatie vereist wanneer: 600 m² gebruiksoppervlakte is aangemerkt als kantoorfunctie; en 350 m² gebruiksoppervlakte is aangemerkt als bijeenkomstfunctie?

Antwoord

Nee.

In bijlage I van Bouwbesluit 2012 is te lezen dat bij een kantoorfunctie met de hoogste vloer op 3,5 m (hoger dan 1,5 en lager dan 4,1 m) boven meetniveau een brandmeldinstallatie vereist is als de gebruiksoppervlakte groter is dan 750 m². Dat is hier niet het geval. Bij een bijeenkomstfunctie is een brandmeldinstallatie vereist als de gebruiksoppervlakte groter is dan 500 m² of de hoogste vloer hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau. Ook dat is hier niet het geval.

Wanneer in een gebouw meerdere gebruiksfuncties aanwezig zijn, moet per gebruiksfunctie worden bekeken of de in bijlage I aangegeven grenswaarden worden overschreden.

Uit het eerste lid, onderdeel a, van artikel 6.20 volgt dat de gebruiksoppervlakte van gebruiksfuncties van dezelfde soort bij elkaar moeten worden opgeteld. Een bijeenkomstfunctie is een ander soort gebruiksfunctie dan een kantoorfunctie. De gebruiksoppervlakten van deze gebruiksfuncties hoeven bij toepassing van artikel 6.20, eerste lid, dus niet bij elkaar te worden opgeteld.

Wordt per soort gebruiksfunctie geen van de grenswaarden overschreden, dan is geen brandmeldinstallatie benodigd.

Aanvullende opmerking(en)

Stel dat de gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie in dit gebouw groter dan 750 m² zou zijn, dan zou in de kantoorfunctie wel een brandmeldinstallatie aanwezig moeten zijn. Uit het tweede lid van artikel 6.20 volgt dat de brandmeldinstallatie dan alleen vereist is in het (de) brandcompartiment(en) waarin de kantoorfunctie ligt. Loopt echter een vluchtroute die noodzakelijk is op basis van het Bouwbesluit door een ander brandcompartiment, dan moet ook dat deel van die vluchtroute zijn voorzien van een brandmeldinstallatie.

Bij de bepaling of in het gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn, moet ook worden gekeken naar het vijfde lid van artikel 6.20 inzake doodlopend eind-situaties.

Toelichting

brandmeldinstallatie

artikel 6.20, lid 1, 2 en 5, Bouwbesluit 2012

1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien:

a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde;

b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze bijlage aangegeven grenswaarde, of

c. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als hierboven bedoeld.

2. Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de bewaking en doormelding als die gebruiksfunctie.

5. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien:

a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is;

b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is, of

c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is.

Vragen over dit artikel?
Stel uw vraag
Details
Wetgeving
Gerelateerd
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Trap zonder afscheiding en leuning
07-09-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 isolatie onverwarmde gebruiksfunctie
16-07-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Hergebruik bij circulair bouwen
28-05-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Overzicht BENG-eisen in Bouwbesluit 2012
10-05-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Vervallen stookruimte
16-04-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Oplaadpunten elektrische voertuigen bij woongebouw
24-03-2020
Veiligheid Brandveiligheid Omgevingswet biedt kansen voor brandveilige zorg
17-02-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Inbraakwerendheid metal studwand
09-01-2020
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Afstand tot de perceelsgrens meten
11-11-2019
Wet- en regelgeving Bouwbesluit 2012 Stootbord onderaan trap op verdieping
17-10-2019
Bouwkwaliteit Kwaliteitseisen Veiligheidsglas en het Bouwbesluit
11-09-2019
Veiligheid Brandveiligheid Mag een rode brandslanghaspel blauw worden geschilderd?
13-06-2017
Wet- en regelgeving Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) BBL: Wat zijn de verschillen met het Bouwbesluit 2012?
12-12-2016
Toegankelijkheid Toegankelijkheid van objecten, routes en ruimten Toegankelijkheidssector kantoorgebouw met meerdere gebruikers
03-08-2015
Veiligheid Brandveiligheid Stappenplan Brandveiligheid - Gezondheidszorgfunctie
01-06-2014
Veiligheid Brandveiligheid Stappenplan Brandveiligheid - Logiesfunctie
01-06-2014
Veiligheid Brandveiligheid Stappenplan Brandveiligheid - Woonfunctie
01-06-2014
Veiligheid Brandveiligheid Stappenplan Brandveiligheid - Kantoorfunctie
01-06-2014
Inhoudsopgave