THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Bouwrecht: Kan Omgevingswet straks aan verwachtingen voldoen?

Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Een ingewikkeld stelsel waarin bijna niemand meer goed zijn weg kan vinden. Daarom komt de Omgevingswet: één...

02-04-2018
ONDERWERP Omgevingswet
Bouwrecht: Aanvullingswetten Omgevingswet

De Aanvullingswetten maken, naast het Invoeringsspoor en het Hoofdspoor deel uit van de stelselherziening van de Omgevingswet. De vier Aanvullingswetten hebben betrekking op de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de aanvullingswetten en wordt aangegeven...

01-02-2018
ONDERWERP Omgevingswet
Invoeringswet Omgevingswet

De Invoeringswet van de Omgevingswet bevat het overgangsrecht, enkele aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingswet en de benodigde intrekking en wijziging van andere wetten. De informatie in dit artikel is primair gebaseerd op de consultatieversie van 5 januari 2017. Daarnaast komen de hoofdzaken...

Algemene rijksregels

De uitwerking van de doelen van de Omgevingswet in concrete doelstellingen, zoals voor milieuaspecten, gebeurt allereerst in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten en waar nodig in programma’s (NvT Bal, blz. 73). Als bij de verdere uitwerking gekozen wordt voor rijksregelgeving, dan beschikt...

De Aanvullingswetten op een rijtje

De Omgevingswet staat niet op zichzelf. De stelselherziening omvat meer terreinen die deel uitmaken van de fysieke leefomgeving, welke (nog) niet in de wet zijn meegenomen, te weten bodem, geluid, natuur en grondeigendom. De huidige wetten en de daarop gebaseerde regelgeving over deze vier onderwerpen...

Omgevingsvisie, programma’s en programmatische aanpak

Dit artikel behandelt twee instrumenten van de Omgevingswet die aan de basis liggen van de uitvoering van het omgevingsbeleid in de bestuurspraktijk: de omgevingsvisie en het programma. Verder komt de programmatische aanpak aan de orde. Een programmatische aanpak in een programma is een bijzondere manier...

De basiselementen van de Omgevingswet

De Omgevingswet voorziet in een integraal wettelijk kader voor plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven en overheden in de fysieke leefomgeving (MvT Ow, blz. 26). De bundeling van regels moet uitmonden in één nieuwe wet, die uiteindelijk de wetgeving voor ruimtelijke ordening, water, milieu,...

01-01-2018
ONDERWERP Omgevingswet
De Omgevingswet op hoofdlijnen

Dit artikel licht de wetgevingsoperatie met betrekking tot de Omgevingswet kort toe. De Omgevingswet bevat de grondslagen voor de algemene maatregelen van bestuur (AmvB's) en de ministeriële regeling. Eerst komt de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening aan de orde: de...

01-01-2018
ONDERWERP Omgevingswet
Uitlegvideo over hoe de Omgevingswet werkt

Deze animatie toont de manier waarop de Omgevingswet de regels over de leefomgeving bundelt en overzichtelijker maakt.

30-11-2017
ONDERWERP Omgevingswet
Wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, wie beslist dan over uw aanvraag? De Omgevingswet hanteert als hoofdregel: de gemeente. Het Omgevingsbesluit regelt de uitzonderingen op deze regel. In onderstaande infographics laten we voor vier praktijksituaties zien wie bevoegd gezag is voor vergunningen...

09-06-2017
ONDERWERP Omgevingswet