THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Luchtverversing overige ruimten - Verbeelding Bouwbesluit

Ventilatie is niet alleen voor verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toilet- en badruimten noodzakelijk maar ook voor een sommige andere ruimten in een gebruiksfunctie. Deze overige ruimten zijn weliswaar niet bestemd voor langdurig verblijf van mensen maar kunnen door de aard van hun gebruik zonder voldoende...

Capaciteit spuivoorziening - Verbeelding Bouwbesluit

In een gebouw kunnen zich soms situaties voordoen dat snel een zeer grote mate van luchtverversing (doorspuiing) moet kunnen plaatsvinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ’s ochtends luchten van een slaapkamer, het openzetten van het keukenraam na het koken van een maaltijd en het even...

Plaats van de opening toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas - Verbeelding Bouwbesluit

Met artikel 3.51 moet worden bepaald waar de aan- en afvoervoorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie geplaatst mogen worden. Voorkomen moet worden dat door het gebouw zelf afgevoerde rook onverdund weer het gebouw wordt ingezogen. Om die reden stelt artikel 3.51 in het eerste lid eisen ter...

Thermisch comfort toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas - Verbeelding Bouwbesluit

De praktijk wijst uit dat veel mensen bij tocht (te veel circulatie van koude lucht) de neiging hebben om de opening voor de toevoer voor verbrandingslucht af te sluiten, waardoor een voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dergelijk handelen te voorkomen stelt dit artikel een maximum aan...

Schacht, koker of kanaal - Verbeelding Bouwbesluit

Uit artikel 2.82 volgt dat een grote, voor personen betreedbare schacht in de regel in een brandcompartiment moet liggen. Daarbij geldt de in artikel 2.84 bedoelde WBDBO tussen het brandcompartiment waarin de schacht ligt en een ander brandcompartiment. Bij een in een schacht, koker of kanaal aangebrachte...

WBDBO van een subBC en een BsubBC - Verbeelding Bouwbesluit

De scheidingsconstructies moeten daarom voldoende weerstand hebben tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en rook in voldoende mate tegenhouden. In het eerste lid is bepaald dat de weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment ten minste...

Beschermde vluchtroute (BVr) - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel geeft aan wanneer een enkele vluchtroute beschermd moet zijn en welke voorwaarden hierbij van toepassing zijn. Een beschermde vluchtroute ligt tussen de uitgang van een subbrandcompartiment en de uitgang van een brandcompartiment. Het tweede lid geldt voor de enkele vluchtroute in de utiliteitsbouw....

Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied - Verbeelding Bouwbesluit

Bij ministeriële regeling kunnen met het oog op het voorkomen of beperken van de gevolgen van een van buiten het bouwwerk komende brand, ontploffing of drukgolf voorschriften worden gegeven omtrent het bouwen in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied. Uit het opschrift van afdeling 2.17 en het...

Aansluiting verlichting op elektriciteitsvoorziening - Verbeelding Bouwbesluit

Uit dit artikel blijkt dat zowel een voorgeschreven gewone verlichtingsinstallatie als voorgeschreven noodverlichting moeten zijn aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 6.8.

Brandslanghaspels - Verbeelding Bouwbesluit

Het eerste lid en het tweede lid schrijven voor in welke gevallen een brandslanghaspel aanwezig moet zijn. Met een brandslanghaspel kan de gebruiker een beginnende brand, die gewoonlijk slechts één brandhaard heeft, zelf blussen. 8 onderwijsfunctie Uit het derde lid volgt hoeveel brandslanghaspels nodig...