THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Algemene rijksregels

De uitwerking van de doelen van de Omgevingswet in concrete doelstellingen, zoals voor milieuaspecten, gebeurt allereerst in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten en waar nodig in programma’s (NvT Bal, blz. 73). Als bij de verdere uitwerking gekozen wordt voor rijksregelgeving, dan beschikt...

De Aanvullingswetten op een rijtje

De Omgevingswet staat niet op zichzelf. De stelselherziening omvat meer terreinen die deel uitmaken van de fysieke leefomgeving, welke (nog) niet in de wet zijn meegenomen, te weten bodem, geluid, natuur en grondeigendom. De huidige wetten en de daarop gebaseerde regelgeving over deze vier onderwerpen...

Omgevingsvisie, programma’s en programmatische aanpak

Dit artikel behandelt twee instrumenten van de Omgevingswet die aan de basis liggen van de uitvoering van het omgevingsbeleid in de bestuurspraktijk: de omgevingsvisie en het programma. Verder komt de programmatische aanpak aan de orde. Een programmatische aanpak in een programma is een bijzondere manier...

De basiselementen van de Omgevingswet

De Omgevingswet voorziet in een integraal wettelijk kader voor plaatsgebonden activiteiten van burgers, bedrijven en overheden in de fysieke leefomgeving (MvT Ow, blz. 26). De bundeling van regels moet uitmonden in één nieuwe wet, die uiteindelijk de wetgeving voor ruimtelijke ordening, water, milieu,...

01-01-2018
ONDERWERP Omgevingswet
De Omgevingswet op hoofdlijnen

Dit artikel licht de wetgevingsoperatie met betrekking tot de Omgevingswet kort toe. De Omgevingswet bevat de grondslagen voor de algemene maatregelen van bestuur (AmvB's) en de ministeriële regeling. Eerst komt de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening aan de orde: de...

01-01-2018
ONDERWERP Omgevingswet