THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Blustoestellen - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel heeft betrekking op draagbare en verrijdbare blustoestellen. Mobiele blustoestellen hebben in het algemeen slechts een aanvullende functie op de in artikel 6.28 voorgeschreven brandslanghaspels. Het eerste lid van artikel 6.31 bepaalt dat, voor zover onvoldoende brandslanghaspels aanwezig...

Bereikbaarheid vanaf de openbare weg - Verbeelding Bouwbesluit

Om een snelle en adequate inzet mogelijk te maken, moet de brandweer een bouwwerk op eenvoudige wijze kunnen betreden. Het is daarom van groot belang dat de brandweer direct weet waar het gebouw kan worden betreden. Het eerste lid geeft aan dat een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen...

Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten - Verbeelding Bouwbesluit

Bij een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk kunnen bijzondere voorzieningen voor een adequate mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk nodig zijn (eerste lid). Bij dergelijke bouwwerken is de noodzaak van een dergelijke installatie afhankelijk...

Hulp bij ontruiming bij brand - Verbeelding Bouwbesluit

Met artikel 7.11a is de hulpverlening bij brand geregeld in Bouwbesluit 2012. De hulpverlening bij brand voor werknemers is geregeld op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet bevat regelgeving inzake de arbeidsomstandigheden in een bedrijf of inrichting en ziet op de hulpverlening...

Gangpaden - Verbeelding Bouwbesluit

Met dit artikel wordt in voor publiek toegankelijke ruimten waarin stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen aanwezig zijn voldoende door- en uitstroomcapaciteit van gangpaden en uitgangen gewaarborgd. Bij dergelijke ruimten moet vooral gedacht worden aan winkel-,...

01-10-2018
ONDERWERP Bouwbesluit 2012
Bouwrecht: Verhouding tussen artikelen 3.18 en 7.22 in Bouwbesluit 2012

Op 29 november 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een geschil over een besluit van burgemeester en wethouders van Groningen om niet handhavend op te treden tegen een aanbouw. Verzoeker om handhaving realiseerde in 2003 aan de achterzijde van zijn woning een aanbouw....

Verduisterde ruimte - Verbeelding Bouwbesluit

Dit artikel stelt een eis aan ruimten voor meer dan 50 personen waarin het gebruikelijk is om de normale verlichting te reduceren of uit te schakelen (bijvoorbeeld theaters en bioscopen). In een dergelijke ruimte is oriëntatieverlichting noodzakelijk zodat zo nodig in het donker kan worden gevlucht....

Noodverlichting - Verbeelding Bouwbesluit

Om ook veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt, moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting). Op grond van het eerste lid is noodverlichting voorgeschreven voor verblijfsruimten met meer dan 75 personen...