THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat wordt bedoeld met bestuurlijke afwegingsruimte?

Onder de Omgevingswet ontstaat voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving.

Toegankelijkheidssector bij vergroting van een gebouw

In een deel van een bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte (GO) van 70 m² en een toegankelijkheidssector. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd voor het vergroten van dit deel van het gebouw met...

Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving over externe veiligheid?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over de manier waarop het omgevingsplan externe veiligheid moet waarborgen bij het toedelen van functies aan locaties.

Wat betekenen de instructieregels over geluid voor geluidproducerende bedrijven?

Instructieregels zijn gericht tot bestuursorganen. Zij gelden dus op zichzelf niet voor bedrijven.

Wat is het verschil tussen een instructieregel en een instructie?

Instructieregels bieden een oplossing voor zich herhalende situaties, terwijl de instructie gericht is op eenmalige of specifieke situaties.

Welke typen instructieregels bestaan er?

De ene instructieregel is flexibeler dan de andere. Er zijn drie basistypen:

Wat zijn instructieregels?

Instructieregels zijn bepalingen waarmee het Rijk of een provincie de voorwaarden aangeeft die gelden voor bestuursorganen bij het uitoefenen van hun  taken of bevoegdheden. Het gaat om voorwaarden voor bijvoorbeeld het vaststellen van een omgevingsplan, verordening of programma of het nemen van een...

Wat zijn belangrijke veranderingen voor externe veiligheid?

Een belangrijke verandering is het werken met aandachtsgebieden voor het groepsrisico. Onder het huidige recht wordt daarvoor gewerkt met een af te wegen oriëntatiewaarde. De aandachtsgebieden worden per scenario - brand, explosie of gifwolk - bepaald en maken de bestuurlijke afweging over de aanvaardbaarheid...