THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat betekenen de instructieregels over geluid voor gemeenten?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving staan instructieregels over de immissie van geluid van activiteiten op voor geluid gevoelige gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen en kinderdagverblijven. Deze regels zijn van belang bij het toedelen van functies aan locaties in het...

Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving over externe veiligheid?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels over de manier waarop het omgevingsplan externe veiligheid moet waarborgen bij het toedelen van functies aan locaties.

Wat betekenen de instructieregels over geluid voor geluidproducerende bedrijven?

Instructieregels zijn gericht tot bestuursorganen. Zij gelden dus op zichzelf niet voor bedrijven.

Wat is het verschil tussen een instructieregel en een instructie?

Instructieregels bieden een oplossing voor zich herhalende situaties, terwijl de instructie gericht is op eenmalige of specifieke situaties.

Welke typen instructieregels bestaan er?

De ene instructieregel is flexibeler dan de andere. Er zijn drie basistypen:

Wat zijn instructieregels?

Instructieregels zijn bepalingen waarmee het Rijk of een provincie de voorwaarden aangeeft die gelden voor bestuursorganen bij het uitoefenen van hun  taken of bevoegdheden. Het gaat om voorwaarden voor bijvoorbeeld het vaststellen van een omgevingsplan, verordening of programma of het nemen van een...

Wat zijn belangrijke veranderingen voor externe veiligheid?

Een belangrijke verandering is het werken met aandachtsgebieden voor het groepsrisico. Onder het huidige recht wordt daarvoor gewerkt met een af te wegen oriëntatiewaarde. De aandachtsgebieden worden per scenario - brand, explosie of gifwolk - bepaald en maken de bestuurlijke afweging over de aanvaardbaarheid...